KSC Jadro

МИСИЈА И ВИЗИЈА


КСП ЦЕНТАР-ЈАДРО е јавна установа од областа на културата формирана по принципот на цивилно-јавно партнерство за потребите на заедницата.

КСП ЦЕНТАР-ЈАДРО е инклузивен простор што негува инклузивна, демократска и прогресивна култура низ креирање програми, афирмација, едукација и развој на уметнички и социокултурни практики во соработка со поединци, формални и неформални групи.

X