Skip to main content

ИЗЛОЖБА | Кадри на ранливост

Registrations have closed.

ИЗЛОЖБА | Кадри на ранливост

by
1348 1348 people viewed this event.

Кадри на ранливост

Изложба на аудио-визуелна инсталација во рамки на колективниот проект на Наташа Неделкова, Амир Карахасан и Миле Неделков

7 јуни (петок) | 20.00 часот

Фокусирајќи се на маргинизираните граѓани кои живеат со шизофренија, проектот ја истражува идејата на заедништво и солидарност преку партиципативен пристап во создавањето уметност.

Проектот се состои од истражувачки дел и колективна креација на аудио-визуелна инсталација. Повикувајќи се на современите уметнички и теоретски студии на теми инвалидитет, шизофренија, грижа и ранливост, проектот се бави со овие рамки на „попреченост“ со цел да пружи отпор кон нормативното дискриминирање на различностите.

Партиципативниот проект „Кадри на ранливост“ е дело на визуелната уметница Наташа Неделкова, а се реализира во соработка со Амир Карахасан (визуелен уметник и графички дизајнер) и Миле Неделков (камерман).

Овој проект се реализира во рамки на програмата Артс Хаб, на КСП Центар-Јадро, а се остварува со финансика поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.


Frames of Vulnerability

Exhibition of the audio-visual installation in the framework of the collective project by Natasha Nedelkova, Amir Karahasan and Mile Nedelkov

7 June (Friday) | 20:00h

Focusing on marginalized people living with schizophrenia, the project explores the idea of community and solidarity through a participatory approach to art making.

The project consists of a research part and a collective creation of an audio-visual installation. Following contemporary artistic and theoretical studies on the themes of disability, schizophrenia, care, and vulnerability, the project engages with these frames of ‘disability’ in order to resist the discrimination of diversity.

The participatory project “Frames of Vulnerability” is the work of visual artist Natasha Nedelkova, and is realized in collaboration with Amir Karahasan (visual artist and graphic designer) and Mile Nedelkov (cameraman).

This project is realized within the framework of the Arts Hub program, of SCS Centar-Jadro, and is realized with the financial support of the Open Society Foundation – Macedonia.

Additional Details

Project Title -

Project -

 

Date And Time

2024-06-07 @ 20:00 to
2024-06-07 @ 22:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends