Резервирај


  Внесете точен датум и точно време на користење на просторот. Наведете го вкупното време кое што ќе ви биде потребен просторот за припрема и релизација на програмата и доведување на просторот во првобитната состојба

  Наведете која опрема сакате да ја користите. Листата на опрема достапна за користење можете да ја најдете овде

  Дали треба уште нешто да знаеме


  Внесете точен датум и точно време на користење на просторот. Наведете го вкупното време кое што ќе ви биде потребен просторот за припрема и релизација на програмата и доведување на просторот во првобитната состојба

  Наведете која опрема сакате да ја користите. Листата на опрема достапна за користење можете да ја најдете овде

  Дали треба уште нешто да знаеме

  Внесете точен датум и точно време на користење на просторот. Наведете го
  вкупното време кое што ќе ви биде потребен просторот за припрема и
  релизација на програмата и доведување на просторот во првобитната состојба


  Наведете која опрема сакате да ја користите. Листата на опрема достапна за
  користење можете да ја најдете овде


  Дали треба уште нешто да знаеме  *Податоците собрани од образецот за резервација на простор КСЦ Јадро ќе ги користи за составување на договор за користење на просторот. Покрај тоа податоците нема да бидат користени за други цели