Јавна установа од областа на културата формирана по принципот на цивилно-јавно партнерство за потребите на заедницата.

Имате потреба од простор?

Јадро обезбедува квалитетна и сигурна услуга за производство, презентација и афирмација на независни современи уметнички и културни практики и за активно учество на младите во културните и други активности во Скопје.

Галерија

Партнери