Skip to main content

Концерт на Дина Марковска (флејта) и Јована Удовиќ (виолина)

Registrations have closed.

Концерт на Дина Марковска (флејта) и Јована Удовиќ (виолина)

by
1392 1392 people viewed this event.

Концерт на
Дина Марковска (флејта) и
Јована Удовиќ (виолина)

6 април (сабота) | 19.00 часот

Програма

Јована Удовиќ:
Jохан Себастијан Бах – Соната за соло виолина бр. 2 во а-мол (BWV 1003)
– Grave
– Fuga
– Andante
– Allegro
Фридрих Крајслер – Рецитатив и Скерцо-каприц, оп. 6

Дина Марковска:
Георг Филип Телеман – Фантазија бр. 10 во фис-мол за соло флејта
Иван Јевтиќ – Инкантации за соло флејта
Зигфрид Карг-Елерт – Соната апасионата оп. 140 за соло флејта
Вилхелм Фридман Бах – Дует бр. 4 во ф-дур

Дина Марковска е родена во Скопје 2003 година, а од 2012 живее и учи во Белград. Своето музичко образование го започна на 10 години, кога се запиша на отсек флејта во Музичкото училиште „Јосиф Маринковиќ“, во класата на професорот Константин Мирковиќ. Од 2020, работи со професорот Александар Буркерт во Средното музичко училиште „Коста Манојловиќ“ во Земун каде и го завршува средното музичко образование. Моментално е студент на втора година на основните академски студии на Факултетот за Музичка уметност во Белград во класата на професорот Миомир Симоновиќ. За сите овие години настапува на бројни училишни и академски концерти како солиста, камерен и оркестарски музичар во разни ансамбли како што се хор на флејти, дуо со виолина, дуо со обоа, квартет на флејта со гудачи, дувачки квинтет и симфонијски оркестар.

Има настапувано во многу концертни сали, како што се Големата сала на Коларчева задужбина, Галеријата на Коларчева задужбина, Параброд, МТС Дворана, Гварнеријус, Студентски културен центар, Српска академија на наука и уметност, како и на сцената на Македонската опера и балет. Исто така има настапувано и освојувано први награди на меѓународни натпревари, меѓу кои и меѓународниот натпревар „Даворин Јенко“ (2021 и 2024), меѓународните средби на флејтисти „Тахир Куленовиќ“ (2021 и 2023), меѓународен натпревар „Охрид те сакам“ во Македонија (2022), „Zemun international music competition“ (2021, 2022 и 2023 каде што беше прогласена за Лауреат на категорија), „Смотра на музичките таленати на Србија“ (2023) и други. Во јуни 2023 година освои и второ место на меѓународниот натпревар „Охридски бисери“ во Охрид, Македонија и вооедно беше најдобра во најстарата категорија на овој натпревар. Дина Марковска има посетувано и мајсторски курсеви и работилници каде има соработувано со професорите Матеј Зупан (Словенија), Паоло Табалионе (Италија), Вали Хасе (Германија), Карл-Хајнц Шуц (Австрија), Матју Госи-Онселан (Австрија), а во 2023 година беше и дел од Летната академија во Ница, Франција, каде што соработуваше со професорот Винсент Лука (Франција). Исто така учествуваше на оркестарскиот семинар во организација на FAME´s институтот во Скопје, каде соработуваше со професорот Владимир Николов и диригентот Џијан Емин, со чиј оркетар во склоп на овој проект настапи и на отварање на „Skopje Jazz Festival“ 2023.

Јована Удовиќ родена е во Белград, 2004. Таа го има започнато своето музичко образование во Белград на 8 години, во класата на професорката Лидија Ранковиќ. Во 2012 го завршува своето средно музичко образование во Училиштето за музички таленти во класата на професорот Драгутин Младеновиќ со награда за најдобра изведба на дипломскиот испит. Моментално е студент на втора година на Факултетот за музичка уметност во Белград кај професорот Роберт Лакатош.

Од самиот почеток на своето музичко образование таа има освоено многу награди на меѓународно и национално ниво, од кои најзначајни се: прва награда на “Васко Абаџиев” натпревар во Бугарија; прва награда и специјална награда за изведба на романски автор на „Eugen Cuteanu“ натпревар во Романија (2015); прва награда и Лауреат на Републички натпревар во Србија (2014, 2016, 2018, 2021); прва награда и специјална награда на Art Center на натпреварот „Talents for Europe“ во Словачка (2017); трета награда на „Jaroslav Kocijan“ натпревар во Чешка (2017); Лауреат и прва награда на „International String Competition“ во Ниш, Србија (2017, 2019); втора и прва награда на „Охридски Бисери“ натпревар во Македонија (2018, 2020).

Јована е носителка на наградата Свети Сава 2020 од Министерството за образование, наука и технолошки развој на Република Србија, а на “Kustendorf Classic” филмскиот и музички фестивал во Србија таа во 2023 доби специјална награда од семејството Кустурица.

Таа има одржано свои рецитали во Цвијета Зузориќ Павиљон (2018), САНУ галеријата (2019, 2020, 2023), Артгет галерија / Белградски културен центар (2019, 2020, 2023), Национален музеј во Белград (2022), Мултимедиален центар на Академијата за уметности во Нови Сад (2022), Вуков театар (2023) и на големата сцена на Коларчева задужбина (2023). Во 2021, на покана на член на жирито на „Охридски бисери“, таа настапи на Виолина Фест во Македонската филхармонија во Скопје.


Concert of Dina Markovska and Jovana Udovic
April 6 (Saturday) | 7.00 p.m.

Programme

Jovana Udovic:
Johann Sebastian Bach – Violin Sonata no. 2 in A-Minor (BWV 1003)
– Grave
– Fuga
– Andante
– Allegro
Friedrich Kreisler – Recitative & Scherzo-Caprice, Op. 6

Dina Markovska:
Georg Philipp Telemann – Fantasie No. 10 F-Sharp
Ivan Jevtić – Incantations for solo flute
Sigfrid Karg-Elert – Sonata Appassionata Op. 140 for solo flute
Wilhelm Friedemann Bach – Duet No. 4 in F-Major

Dina Markovska was born in Skopje in 2003, and has been living and studying in Belgrade since 2012. She started her musical education at the age of 10, when she enrolled in the flute department at the “Josif Marinković” Music School, in the class of professor Konstantin Mirković. Since 2020, she has been working with Professor Aleksandar Burkert at the Secondary Music School “Kosta Manojlovic” in Zemun, where she is completing her secondary music education. She is currently a second-year student of basic academic studies at the Faculty of Music in Belgrade in the class of Professor Miomir Simonović. For all these years, she performed at numerous school and academic concerts as a soloist, chamber and orchestral musician in various ensembles such as a flute choir, a violin duo, an oboe duo, a flute quartet with strings, a wind quintet and a symphony orchestra.

She has performed in many concert halls, such as the Great Hall of Kolarcheva Endowment, the Gallery of Kolarcheva Endowment, Parabrod, MTS Dvorana, Guarnerijus, Student Cultural Center, Serbian Academy of Science and Art, as well as on the stage of the Macedonian Opera and Ballet. She has also performed and won first prizes at international competitions, “Davorin Jenko International Competition” (2021, 2024), “Tahir Kulenovic International Meetings of Flutists” (2021, 2023), “Ohrid I love you” international competition in Macedonia (2022). In June 2023, she also won second place at the international competition “Ohrid Pearls” in Ohrid, Macedonia, and was also the best in the oldest category of this competition. Dina has also attended master courses and workshops where she collaborated with professors Matej Zupan (Slovenia), Paolo Taballione (Italy), Wally Hasse (Germany), Karl-Heinz Schütz (Austria), Matthieu Gauci-Ancelin (Austria), and in 2023 was a part of the Summer Academy in Nice, France, where she collaborated with Professor Vincent Lucas (France). She also participated in the orchestral seminar organized by the FAME’s Institute in Skopje, where she collaborated with Professor Vladimir Nikolov and the conductor Dzian Emin, with whose orchestra, as part of this project, she also performed at the opening of the “Skopje Jazz Festival” in 2023.

Jovana Udovic was born in Belgrade, 2004. She started her musical career education in Belgrade at the age of 8, in the class of professor Lidija Ranković. In 2012, he finished his secondary music education at the School for Musical Talents in the class of Professor Dragutin Mladenović with an award for the best performance in the graduation exam. He is currently a second-year student at the Faculty of Music in Belgrade under Professor Robert Lakatosh.

Since the very beginning of her musical education, she has won many awards at the international and national level, the most significant of which are: first prize at “Vasco Abadjiev” competition in Bulgaria; first prize and special prize for performance of Romanian author of “Eugen Cuteanu” competition in Romania (2015); first prize and Laureate of the Republic Competition in Serbia (2014, 2016, 2018, 2021); first prize and special prize of the Art Center at the “Talents for Europe” competition; in Slovakia (2017); third prize at the “Jaroslav Kocijan” competition in the Czech Republic (2017); Laureate and first prize at the “International String Competition” in Nis, Serbia (2017, 2019); second and first prize at the “Ohrid Pearls” competition in Macedonia (2018, 2020).

Jovana is the recipient of the Saint Sava Award 2020 from the Ministry of Education, science and technological development of the Republic of Serbia, and at “Kustendorf Classic” the film and music festival in Serbia in 2023 she received a special award from the Kusturica family.

Additional Details

Project Title -

Project -

 

Date And Time

2024-04-06 @ 19:00 to
2024-04-06 @ 21:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends