Skip to main content

It’s My Party ~ Ода на тагата | Филмска проекција

Registrations have closed.

It’s My Party ~ Ода на тагата | Филмска проекција

by
1351 1351 people viewed this event.

It’s My Party ~ Ода на тагата

Филмска проекција
8 јуни (сабота) | 20.00 часот

It’s My Party го осветлува тајниот живот на жените над 40 години: она што нè движи, мотивира и одвраќа. Со танцови „портрети“ на 20 жени во „средните“ години, филмот ја истражува тагата, промена на животната цел и успех.

Од сеприсутната тага на скршено срце и смртта на саканите, до убавината, децата кои никогаш нема да ги има, хормоналниот хаос, (повторно) заљубување и (повторно) аутирање во вашите 40-ти, климатските промени, кариера заснована на тело што пропаѓа, сечкајќи кромид, пријателите и соработниците Миган О’Шеј и Линеа Свон тргаат да откријат што е заедничко и што е единствено во културите и контекстите.

Во 2021 година, штом можеше повторно „лесно“ да се патува, Меган, на покана на кореографката, изведувачка и едукаторка Искра Шукарова го посети КСП Центар-Јадро на иницијалната работилница за креативен процес за проектот It’s My Party. Во текот на една недела, група жени учествуваа во процесот на работилницата: Искра Шукарова, Јасмина Зафировa, Емилија Дамјановиќ, Сеида Бегановиќ и Наташа Јариќ се собраа да работат во паркот пред да се стемни навечер. Новиот режисер Леона Јариќ ги сними соло изведбите и тие, со сите други, беа монтирани од Линеа Свон.

На проекцијата и настанот и се оддава почит на покојната Наташа Јариќ, чија ќерка Леона Јариќ создаде краток документарец за процесот на правење на It’s My Party.

Посебна благодарност до Искра Шукарова, организатор на работилницата, Јасмина Билаловиќ, програмски директор на КСП Јадро во 2021 година, Леона Јариќ, Линеа Свон и КСП Центар-Јадро како домаќини на It’s My Party.

Миган О’Шеј (таа / тие) е наградувана квир уметница за современ танц која работи преку граници со проширена социјална практика за да ги активира луѓето индивидуално и колективно. Третирајќи го студиото и сцената како RnD лабораторија за општеството, таа создава „возбудливи, енергични и сосема невообичаени“ изведби. Миган создава и изведува интерактивна соло работа, партиципативни проекти ангажирани од заедницата, подобрување на ансамблот што одговара на локацијата и извонредни кореографски инсталации. Нејзината работа е претставена во Канада, САД, Мексико, Мароко, Грција, Австрија, Романија, Финска, Шведска, Норвешка, Ирска, Германија и Шпанија.

Линеа Свон (таа) има работено со многу ценети танцови и театарски компании и уметници од цела Канада повеќе од дваесет години. Нејзината кореографска работа е претставена низ Канада, вклучително и канадскиот танцов фестивал и фестивалот TransAmérique, а неодамна беше на турнеја во Јапонија. Како видео уметник, нејзината мулти-платформска видео работа вклучува филмови за танц, документарен филм за танц, две веб-серии, како и видео за придружба на изведбата во живо и промотивни видеа. Нејзината работа е прикажана во Dance: Made in Canada, Dancers’ Studio West претставено од CUFF, SummerWorks Performance Festival и бројни независни изведби и проекции.


It’s My Party Film ~ Ode to grief
Screening and reception
8 June (Saturday) | 20.00

It’s My Party shines a light on the secret life of womxn over 40: what moves, motivates and deters us. Featuring dancefilm “portraits” by 20 womxn in the “middle” years, exploring grief, changing life purpose and success.

From ubiquitous heartbreak and death of loved ones, to beauty, the children one will never have, hormonal chaos, falling in love (again) and coming out (again) in your 40’s, climate change, a career based on a body that fails, and chopping onions, friends and collaborators Meagan O’Shea and Linnea Swan set out to discover what is common and what is unique across cultures and contexts.

In 2021, as soon as it was possible to travel “easily” and gather again, Meagan, on the invitation of choreographer, performer and educator Iskra Shukarova visited SCS JADRO for the initial creative process workshop for the project It’s My Party. Over one week, a group of women participated in the workshop process: Iskra Shukarova, Jasmina Zafirovska, Emilija Damjanovikj, Seida Beganovikj and Natasha Jarikj gathered to work in the park before dark in the evenings. Emerging filmmaker Leona Jarikj filmed the solos created and they, with all the others, were edited by Linnea Swan.

The screening and event also pay tribute to the late Natasha Jarikj whose daughter Leona Jarikj created a short documentary of the making process of It’s My Party.

Special thanks to Iskra Shukarova, workshop organizer, Jasmina Bilalovikj, KSP Jadro program director in 2021, Leona Jarikj, Linnea Swan, and KSP JADRO for hosting It’s My Party.

Meagan O’Shea (she / they) is an award-winning queer contemporary dance+ artist who works across forms and borders with expanded social practice in order to activate people individually and collectively. Treating the studio and stage like an RnD lab for society she creates “uplifting, energetic and totally out of the ordinary” performances. Her work has been presented across the land called Canada, in the USA, Mexico, Morocco, Greece, Austria, Romania, Finland, Sweden, Norway, Ireland, Germany and Spain.

Linnea Swan (she / her) has had the pleasure of working with many esteemed dance / theatre companies and artists from across Canada for over twenty years. Her choreographic work has been presented across Canada, including the Canada Dance Festival and Festival TransAmérique, and recently toured to Japan. Her work has been screened at Dance: Made in Canada, Dancers’ Studio West presented by CUFF, SummerWorks Performance Festival and numerous independent performances and screenings.

Additional Details

Project Title -

Project -

 

Date And Time

2024-06-08 @ 20:00 to
2024-06-08 @ 22:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends