Skip to main content

Rib or All Parts Matter of Fact | Изложба на Аница Бебиќ и Тома Димовски

Registrations have closed.

Rib or All Parts Matter of Fact | Изложба на Аница Бебиќ и Тома Димовски

by
1197 1197 people viewed this event.

Rib or All Parts Matter of Fact

Изложба на Аница Бебиќ и Тома Димовски
2 април (вторник) | 12.00 часот

Изложбата „Rib or All Parts Matter of Fact“ на Аница Бебиќ и Тома Димовски се фокусира на жената, нејзиното тело и неговата улога во општеството. Историски гледано, жената отсекогаш била ставена на маргините на општеството. На современата жена не ѝ е едноставно да ги спои заедно професијата, улогата на сопруга, мајка и граѓанка. Затоа преку различни уметнички изрази, изложбата сака да ги прикаже жените како моќни и значајни делови на општеството. Овој мултимедијален настан се обидува да обедини повеќе теми како рамнотежата меѓу различните улоги на современата жена, историскиот контекст на нејзината улога во општеството, како и значењето на индивидуалната автентичност и самосвеста.

Учесници: Ана Денковска и Филип Трајаноски
Музика: Оливер Јосифовски
Звук: Нора Стојановиќ и Пеѓа Радојевиќ
Благодарност до Националниот сојуз на лица со телесна
попреченост „Мобилност Македонија“

Тома Димовски е роден во 1968 година во Скопје. Дипломирал етнологија на Природно-математичкиот факултет, а во 2019 година дипломира на Факултетот за ликовни уметности, отсек – сликарство со сценографија во класата на проф. Антони Мазневски и сценографија кај Ибрахим Беди. Во 2023 година брани својот магистерски труд, под менторство на професорот Антони Мазневски, со наслов „Љубовта на 21 Век“. Слика од својата 13 година. По завршувањето на студиите од етнологија во 1993 година започнува да изложува дела на самостојни и групни изложби. По 2000 година прави неколку инсталации, а од 2008 се интересира и за звучна скулптура. Учествува на повеќе ликовни колонии во Македонија и Србија. Покрај активностите поврзани со ликовната уметност и етнологијата, од 2000 година наваму, во соработка со повеќе здруженија на граѓани работи со лица со инвалидност.

Аница Бебиќ дипломирала на специјалистичките студии на Факултетот за Аудиовизуелни уметности Париз-Скопје-Њујорк. Аница Бебиќ работи како актерка, истажувачка, писателка и организаторка на интердисциплинарни театарски работилници.


Rib or All Parts Matter of Fact
Exhibition by Anica Bebich and Toma Dimovski
2 April (Tuesday) | 12 p.m.

The exhibition “Rib or All Parts Matter of Fact” by Anica Bebich and Toma Dimovski focuses on the woman, her body and her role in society. Historically, women have always been placed on the margins of society. It is not easy for the modern woman to combine her profession, the role of wife, mother and citizen. Therefore, through various artistic expressions, the exhibition wants to show women as powerful and significant parts of society. This multimedia event tries to bring together several topics such as the balance between the different roles of the modern woman, the historical context of her role in society, as well as the meaning of individual authenticity and self-awareness.

Participants: Ana Denkovska and Filip Trajanoski
Music: Oliver Josifovski
Sound: Nora Stojanovich and Pedja Radojevich
Thanks to the National Union of Persons with Physical Disabilities “Mobility Macedonia”

Toma Dimovski was born in 1968 in Skopje. He graduated in ethnology at the Faculty of Science and Mathematics, and in 2019 he graduated from the Faculty of Fine Arts, department – painting with scenography in the class of prof. Antoni Maznevski and scenography by Ibrahim Bedi. In 2023, he defended his master’s thesis, under the mentorship of Professor Antoni Maznevski, with the title “21st Century Love”. A picture from the age of 13. After completing studies in ethnology in 1993 he began exhibiting his works in solo and group exhibitions. After 2000, he made several installations, and since 2008 he has been interested in sound sculpture. He participated in several art colonies in Macedonia and Serbia. In addition to the activities related to fine art and ethnology, from 2000 onwards, in cooperation with several associations of citizens, he works with people with disabilities.

Anica Bebich graduated from the specialist studies at the Faculty of Audiovisual Arts Paris-Skopje-New York. Anica Bebić works as an actress, researcher, writer and organizer of interdisciplinary theater workshops.

Additional Details

Project Title -

Project -

 

Date And Time

2024-04-02 @ 12:00 to
2024-03-21 @ 21:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends