Skip to main content

Ритуалот во современото општество – имерзивен, мултидисциплинарен театар

Ритуалот во современото општество – имерзивен, мултидисциплинарен театар

by
1277 1277 people viewed this event.

Ритуалот во современото општество –
имерзивен, мултидисциплинарен театар

Во рамки на проектот “Сиот свет е сцена – имерзивен театар како алатка за адресирање на општествени прашања и предизвици” на Здружението на уметници Културен центар Медиа Артес, ќе се одржи 10-дневна интензивна работилница за имерзивен театар.

Оваа работилница е втора фаза или продолжение на работилницата која се случи во КСП Центар-Јадро во март 2024.

„Ритуалот во современото општество“ е уникатен, имерзивен интердисциплинарен перформанс кој активно ќе ја вклучува публиката и ќе ја пренесе во контекст на природниот пејзаж. Користејќи ги изведувачките уметности и уметноста на звукот, перформансот (ќе) создава ритуален простор и ги предизвикува актуелните емоции и општеството додека ја истражува медитативната интроспекција. Перформансот, исто така, (ќе) го адресира конфликтот помеѓу ритуалноста и капиталистичката потрошувачка и конзумеризам и ги поврзува архетипските и вредностите на генерациите на нашите предци со современиот контекст.

Автори на проектот се: Алесандро Ола (композитор и sound-artist, професор по композиција, електронска музика и звучен пејзаж, изведувачки уметник од Барселона, Шпанија), Јелена Вуксановиќ (драматург, сценарист и театарски едукатор од Белград, Србија) и Јасмина Билаловиќ (актер и театарски едукатор), а соработници во неговата реализација ќе бидат Атила Антал (режисер) и д-р Вишња Жугиќ (архитект и интердисциплинарен уметник) од Нови Сад, Србија, како и 8 домашни уметници од различни дисциплини.

Работилницата се реализира со финансиска поддршка на Амбасадата на Швајцарија во Северна Македонија и Министерството за култура на Република Северна Македонија.


RITUAL IN MODERN SOCIETY –
an immersive, multidisciplinary performance

In the period from May 18 to 28, the association of artists “Cultural Center Media Artes” will hold a workshop within the framework of their project “RITUAL IN MODERN SOCIETY – an immersive, multidisciplinary performance”.

This workshop is the second phase or continuation of the workshop that took place in SCS Center – JADRO in March.

RITUAL IN MODERN SOCIETY” is a unique, immersive interdisciplinary performance that will actively involve the audience and transport them in the context of the natural landscape. Using performing arts and sound art, the performance (will) create a ritual space and challenge current emotions and society while exploring meditative introspection. The performance also (will) address the conflict between ritualism and capitalist consumption and consumerism and connect the archetypal and values of our ancestral generations with the contemporary context.

The authors of the project are: Alessandro Ola (composer and sound-artist, professor of composition, electronic music and soundscape, performing artist from Barcelona, Spain), Jelena Vuksanović (playwright, screenwriter and theater educator from Belgrade, Serbia) and Jasmina Bilalović (actor and theater educator), and collaborators in its realization will be Atila Antal (director) and Dr. Visnja Žugić (architect and interdisciplinary artist) from Novi Sad, Serbia, as well as 8 domestic artists from different disciplines.

The applied theater workshop is implemented with the financial support of the Embassy of Switzerland in North Macedonia and the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia.

Additional Details

Project Title -

Project -

To register for this event email your details to tomislav@tomislavbalabanov.me

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2024-05-18 @ 12:00 to
2024-05-28 @ 22:00
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends