Skip to main content
изложбакултура

Skopje Pride Weekend 10 | Ecstatic Bodies | Екстатични тела: Архива на перформативни квир тела во Македонија

By May 30, 2022No Comments

За фестивалот, тематскиот фокус и детална програма на настани (Каталог)

Програма на настани (јуни):

📅 02 јуни (четврток)
20:30 ч.
Музеј на современа уметност
„Екстатични тела: Архива на перформативни квир тела во Македонија“
– Изложба –
Куратори: Славчо Димитров и Биљана Тануровска – Ќулавковски
Учествуваат: Волфганг Тилманс, Нора Стојановиќ, Милош Коџоман и Драгољуб Бежан, Христина Иваноска, Велимир Жерновски, Јане Чаловски, Сендс Мареј Васинк, Кочо Андоновски, Наташа Гелева, Мирко Попов, Зоран Ристевски – Бејбе, Соња Исмаил, Ивана Драгшиќ, Точка/ТЕМПЛУМ, Евро-Балкан институт, Институт за општествени и хуманистички истражувања Скопје, Музејот на современа уметност Скопје, Skopje Pride Weekend, ФРИК Фестивал, Прво па женско, STEAM ROOM, Александар Георгиев, Викторија Илиоска, Лора Фер.
*По изложбата следува забава со диџеј сет на AKA Thesaur.
📅 02 јуни (четврток)
20:30 ч.
Музеј на современа уметност
Александар Георгиев
„Одеци на С“ (Echoes of. S)
пејзажно-кореографско дело
*Делото ќе биде изведено за време на отворањето на изложбата „Екстатични тела: Архива на перформативни квир тела во Македонија“
📅 02 јуни (четврток)
22:00 ч.
Музеј на современа уметност
Христина Иваноска
„Документот што недостасува: Перформанс бр. 6 (Ќерка)“, 2017/2022
*Перформансот ќе биде изведен за време на отворањето на изложбата „Екстатични тела: Архива на перформативни квир тела во Македонија“
📅 03 јуни (петок)
21:00 ч.
Музеј на современа уметност
Џули Толентино и Стош Фила (Julie Tolentino & Stosh Fila)
Перформанс-инсталација и процесен перформанс
.bury.me.fiercely.
Во соработка со: Ивана Драгшиќ, Јован Јосифовски, Александар Георгиев, и Јован Гаковски
*По изведбата следува презентација и разговор со Џули Толентино
📅 4 јуни (сабота)
21:00 ч.
Музеј на современа уметност
Дејвид Хојл (David Hoyle)
„Дејвид Хојл: Во живо во Скопје“
📅 7 јуни (вторник)
20:30 ч.
Музеј на современа уметност
Јасмина Тумбас
Предавање: „Јас сум Југословенка!: феминистичка изведувачка политика за време и по југословенскиот социјализам“
📅 09 јуни (четврток)
20:00 ч.
Мала станица
Џесмин Херн, заве мартоарџоно, Џеј Бoj и Сара А.О. Роснер (Jasmine Hearn, zavé martohardjono, J. Bouey & Sarah A.O. Rosner)
„Изведбени презентации“
*Презентацијата е во соработка со Movement Research во Њујорк и Локомотива, Скопје.
📅 11 јуни (сабота)
20:00 ч.
Театар Комедија
„СРАМОТА! – Вечер на раскажување квир приказни“
Модераторки: ПичПрич: Румена Бужаровска и Ана Василева
По настанот следува забава со диџеј сет на Зоки Бејбе во бифето на театар Комедија
Билети: 100 денари (билетарница на Театар Комедија)
*Настанот е организиран во партнерство со „Тиииит! Инк.“ и „ПичПрич.“
15 – 17 септември
Следете ги комуникациските канали на #SPW за детална програма на настани за септемврискиот дел од јубилејното 10-годишно издание на фестивалот. Со задоволство ви ги најавуваме: Matthieu Hocquemiller, Patrice Desmons & Pierre Emö, Julischka Stengele, Hoedy Saad & Celine, Tōkyō de Ville & Divon Jane, Markiza De Sada & Ивана Драгшиќ.
Куратор на фестивалот: Славчо Димитров
Тим на фестивалот: Славчо Димитров | Стефан Богески | Љубомир Фаизов | Мања Величковска
Медиумски покровител: Медуза
Skopje Pride Weekend е во организација на Коалиција МАРГИНИ и ЛГБТИ Центар за поддршка, а во партнерство со Локомотива, Музеј на современа уметност – Скопје, КСП Јадро, Tiiiit!Inc. и Терапија.
Поддржувачи на Skopje Pride Weekend се: Министерство за култура на Северна Македонија | Heinrich Böll Stiftung | Friedrich Ebert Stiftung | US Embassy Skopje | Ambassade de France en Macédoine du Nord | Фондација Отворено Општество Македонија | Sigrid Rausing Trust.
Изложбата Екстатични тела е поддржана од Министерството за култура на Северна Македонија преку Програмата Уметност Институција Политика Тело/УПИТ на Локомотива како и од програмата на ЕУ-Креативна Европа/Life Long Burning проект

🇬🇧 English 🇬🇧

* free entrance to all events (except to „SHAME ON YOU! – Night of Queer Storytelling“)

About the festival, the thematic focus and detailed timetable of events (Catalog)

Timetable (June):

📅 02 June (Thursday)
20:30 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
„Ecstatic Bodies: Archive of Performative Queer Bodies in Macedonia“
– Exhibition –
Curators: Slavcho Dimitrov and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski
with: Wolfgang Tillmans | Nora Stojanovic | Milosh Kodzoman and Dragoljub Bezan | Hristina Ivanoska | Velimir Zernovski | Yane Chalovski | Sands Murray Wassink | Kocho Andonovski | Natasha Geleva | STEAM ROOM | Aleksandar Georgiev | Viktorija Ilioska | Laura Fer | Mirko Popov | Zoran Ristevski-Bajbe | Ivana Dragsic | Sonja Ismail | TEMPLUM | Euro-Balkan Institute | Institute for Social Sciences and Humanities Skopje | Museum of Contemporary Arts | FRIK Festival | First Born Girl | Skopje Pride Weekend |
*The exhibition will be followed by a DJ party with AKA Thesaur.
📅 02 June (Thursday)
20:30 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
Aleksandar Georgiev
“Echoes of S”
-landscaped choreographic work-
*The work will be performed during the opening night of the exhibition “Ecstatic Bodies: Archive of Performative Queer Bodies in Macedonia”
📅 02 June (Thursday)
22:00 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
Hristina Ivanoska
„Document Missing: Performance no. 6 (Daughter)“, 2017/2022
*The performance will be done during the opening night of the exhibition “Ecstatic Bodies: Archive of Performative Queer Bodies in Macedonia”
📅 03 June (Friday)
21:00 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
Julie Tolentino & Stosh Fila
Performance-installation and durational performance
.bury.me.fiercely.
In collaboration with: Ivana Dragsic, Jovan Josifovski, Aleksandar Georgiev, and Jovan Gakovski
*The performance will be followed with a conversation with Julie Tolentino
📅 4 June (Saturday)
21:00 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
David Hoyle
David Hoyle: Live in Skopje
📅 7 June (Tuesday)
20:30 h.
Museum of Contemporary Art Skopje
Jasmina Tumbas
Lecture: „I am Jugoslovenka!”: Feminist performance politics during and after Yugoslav Socialism“
📅 09 June (Thursday)
20:00 h.
Mala Stanica
“Performing presentations”
by: Jasmine Hearn, Zavé Martohardjono, J. Bouey and Sarah A.O. Rosner
*This presentation is in collaboration with Movement Research New York and Lokomotiva, Skopje.
📅 11 June (Saturday)
20:00 h.
Theatre Comedy
„SHAME ON YOU! – Night of Queer Storytelling“
PeachPreach: Rumena Buzarovska and Ana Vasileva
The event will be followed by a DJ party with Zoki Bejbe
Tickets: 100 denars (ticket office of Teatar Komedija)
*This event is organized in partnership with “Tiiiit!Inc.” and “PeachPreach.”
 15 – 17 September
Follow SPW’s Social Media for the detailed Timetable of events for the September portion of the 10-year anniversary of the Festival. We proudly present: Matthieu Hocquemiller, Patrice Desmons & Pierre Emö, Julischka Stengele, Hoedy Saad & Celine, Tōkyō de Ville & Divon Jane, Markiza De Sada & Ivana Dragsic. Stay tuned!
——————–
#SPW is curated by Slavcho Dimitrov
Festival Team: Slavcho Dimitrov | Stefan Bogeski | Ljubomir Faizov | Manja Velichkovska
Media partner: Медуза
#SPW is organized by Coalition MARGINS and the LGBTI Support Center, in partnership with Lokomotiva, MoCA Skopje, CSS JADRO, Tiiiit!Inc. and Terapija.
#SPW is supported by: Ministry of Culture of N.Macedonia | Heinrich Böll Stiftung | Friedrich Ebert Stiftung | US Embassy Skopje | Ambassade de France en Macédoine du Nord | Open Society Foundation Macedonia | Sigrid Rausing Trust.
The exhibition Ecstatic Bodies is also supported by the Ministry of Culture of North Macedonia through the Programme Art Institution Politics Body of Lokomotiva and the programme of EU-Creative Europe/Life Long Burning project.

Leave a Reply