Skip to main content
oглас

За потребите на проектот АртсХаб од вработување на лице на работно место проектен асистент, Установата од областа на културата КСП ЦЕНТАР- ЈАДРО распишува: ЈАВЕН ОГЛАС

By April 6, 2023April 9th, 2023No Comments

За потребите на проектот АртсХаб од вработување на лице на работно место проектен асистент,

Установата од областа на културата КСП ЦЕНТАР- ЈАДРО распишува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработувања на еден извршител на следново работно место:

 

Проектен асистент-едно (1) лице, на определено време

 

 

Работните задачи на Проектниот асистент вклучуваат:

 • помагање при координација, организирање и логистичка поддршка на социо-културни настани и програмски содржини;
 • помагање во комуникација и координација помеѓу корисниците на просторот (потенцијални и актуелни), тимот и Програмскиот совет на Установата;
 • континуиран ангажман во дефинирањето и усовршувањето на правилата за користење на просторот;
 • помагање во развивање проекти и нивна имплементација;
 • изработка на извештаи и документација за настаните и програмските содржини, како и за финансиското работење
 • ангажман во активности за анимација, едукација и развивање на публика, јавни настапи и медиумско претставување на Установата;
 • помагање во администирање на  архивата и информацискиот систем;
 • помагање во подготовка и следење на договори, документи за вршење исплати  и други документи потребни за секојдневното финансиско и административно работење на установата;
 • управување и водење грижа за канцелариските материјали, опрема и простор;
 • набавување на опрема и потрошливи материјали кога е потребно;
 • извршува и други задачи од делокругот на работа на установата.

 

 

 

За работното место проектен асистент на Установата може да бидат избрани лица кое ги исполнуваат следните услови:

– високо стручно образование од општествени или хуманистички науки;
– три години работно искуство во дејноста на независната култура;
– стручни, работни и организациски способности.

 

Покрај општите услови кандидатите за горенаведените работни места треба да ги достават и следниве документи:

 1. Уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
 2. Доказ за стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен високо образование високо стручно образование од општествени или хуманистички науки;
 3. Доказ за минимум три години работен стаж или три години работно искуство во дејноста на независна култура или проекти во областа на културата врз основа на склучени договори за дело;
 4. Биографија / CV, со две реферeнци;
  5. Мотивациско писмо на македонски јазик.

 

Потребни знаења и вештини: 

 

 1. Искуство со работа во областа на културата
 2. Одлични комуникациски вештини;
 3. Високо ниво на говорен и пишан англиски јазик;
 4. Способност за непречена комуникација со организации и донатори
 5. Искуство во работа на проектни, финасиски и административни позиции;
 6. Искуство во подготовка на наративни и финансиски извештаи;
 7. Одлично познавање на Microsoft Office алатките;
 8. Познавање на административно/техничките процедури;
 9. Претходно искуство во соработка со КСП Центар-Јадро и/или Јадро Асоцијацијата на независна културна сцена и ангажмани на слични работни позиции ќе се смета за предност.

 

 

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани кандидати и кандидатки треба да ги достават потребните документи најдоцна до 17,00 часот, во рамки на последниот ден од одредениот рок назначен со огласот, на електронската адреса: [email protected], со наслов/назнака:

– за избор на проектен асистент на КСП Центар-Јадро

 

Огласот трае до 10.04.2023, до 17:00 ч.

 

Начин на селекција: Кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани во прв круг, ќе бидат поканети на интервју. Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат. За резултатите од огласот кандидатите ќе бидат известени по писмен пат.

Само кандидатите и кандидатките кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. КСП Центар-Јадро го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото е потребно.

 

За Културно-социјален простор „Центар-Јадро“:
Во септември 2017 година, после три години интензивна работа се регистрираше првата хибридна институција на цивилно-јавно партнерство во земјава меѓу ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена и Општина Центар од Скопје, наречена Културно-социјален простор „Центар-Јадро“.
Од 2019 година устанивата започна со работа, а од февруари 2020 започна да функционира и нејзиниот простор,  во склоп на УЗ Дане Крапчев  на ул. Алберт Ајнштајн бр. 2 во општина Центар. Овој модел, кој е втемелен на партнерството помеѓу локалната самоуправа и националната мрежа на независниот културен сектор, составена од граѓански организации, поединци и неформални групи, обезбедува суштинска децентрализација на моќта и е единствениот пат кон создавање на организациска и програмска автономија во дејствувањето во сферата на културата во рамки на граѓанскиот секотор но и пошироко.

Културно-социјалниот простор „Центар-Јадро“ е простор каде што слободно ќе се изразува урбаниот живот, современите социо-културни практики, простор кој ќе создава автономни, само-организирани содржини, содржини кои ќе го артикулираат нашиот урбан, интелектуален, критички и творечки капитал.

Новиoт модел на институцијата е од значење за културниот развој, но и за образованието, развојот на критичката култура и новите облици на создавање социо-културни заедници.

Дејноста на Установата е давање институционална и финансиска поддршка на социо-културни проекти, поддршка на современата уметност и современите социо-културни практики, на демократизацијата и активното учество во социо-културната заедница, на обезбедувањето културна програма на територијата на Општината, организирање културни манифестации и поттикнување разновидни специфични форми на творештво од јавен интерес од локално значење.

Leave a Reply