Skip to main content

The Salient Blog

Company news & random thoughts

културачитачка група

Запознавање со Теоријата на критичката психологија | Никола Ристевски

Апстракт Овој текст е творба произлезена од Читачкиот клуб по критичка психологија, при Културно-социјалниот простор „Јадро“, што се одржуваше од април до октомври во 2023…
admin
October 12, 2023